COMUNICADO – STATEMENT – BlackSkull | Heavy Sports Nutrition